Ochrana osobných údajov

Poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevníci webstránky

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  67304/L Zbl.

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

 • Kategórie dotknutých osobných údajov:
  • cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:
   • základné cookies – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred vypĺňanie formulárov;
   • konverzné cookies – umožňujú nám analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov návštevnosti;
  • Účely spracúvania osobných údajov:
   • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
    • ponúknuť vám čo najlepšie špecifické nastavenie prostredia webovej stránky; štatisticky zisťovať návštevnosť;
   • Právny základ spracúvania osobných údajov:
    • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií;
   • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym príjemcom.

 • Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

 • Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

 • Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

 • Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po dobu kým trvá účel oprávneného záujmu tieto osobné údaje spracúvať;

 • Identifikácia práv dotknutej osoby:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
  • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
  • právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
  • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;
 • Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

 • Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):
  • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);
 • Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám poskytnete vaše dobrovoľné vyjadrenie alebo názor;

 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.

Poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – uchádzači o zamestnanie

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  67304/L Zbl.

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

 • Kategórie dotknutých osobných údajov:
  • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť;
  • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
  • údaje súvisiace s výkonom práce, informácie o vašej kvalifikácii (hlavne dosiahnuté vzdelanie a odborná kvalifikácia) a absolvovaných školenia